91o狼人社免费在线观看

91o狼人社免费在线观看

烦满囊缩,则知病在厥阴经也。脉若浮紧,无汗,为伤寒,用麻黄汤发之,得汗为解。

经云∶喘而汗出,宜利之。一用茱萸,将盐水拌均,炒燥,以备后用,庶无小毒。

在里者,心腹胀满,外证有汗,法当下之。一用发斑药,先煎青黛一二沸,后入余药同煎。

其证有二,一者气虚,一者停饮。入细茶一撮,煎之热服。

今人夸诞通晓者,但能言而不能行也。尺寸俱沉者,太阴受病也。

阳明病,不恶寒反恶热,五六日不大便,胃实燥渴,热气上攻于头目,脉实者,调胃承气下之。 阳主气,阴主血;血为荣,气为卫;寒则伤荣,风则伤卫;理自然也。

Leave a Reply